Friday, August 12, 2016

legislatie.just.ro Semneaza si tu petitia STOP supravegherii in masa a cetatenilor de catre SRI! - olazin@g.ucla.edu - Google Apps for UCLA Mail

Semneaza si tu petitia STOP supravegherii in masa a cetatenilor de catre SRI! - olazin@g.ucla.edu - Google Apps for UCLA Mail:LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT
  • PARLAMENTUL

  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003
    Parlamentul României adopta prezenta lege.Cartea I Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţieiTitlul I Transparenta informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restanteArticolul 1(1) În vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a aduce la cunoştinţa publică lista contribuabililor, cu excepţia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificările ulterioare, care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenti în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus-menţionate.(2) Lista contribuabililor şi informaţiile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţa publică pe pagina proprie de Internet a fiecăreia dintre instituţiile şi autorităţile publice respective sau prin alte mijloace, după caz.Articolul 2Înainte de a fi aduse la cunoştinţa publică, sumele reprezentând obligaţii bugetare restante vor fi notificate debitorilor de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, unde aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe. În cazul contribuabililor cu sucursale şi puncte de lucru, notificarea se face contribuabililor persoane juridice atât pentru activitatea proprie, cat şi pentru cea a sucursalelor şi a punctelor de lucru.Articolul 3(1) Actualizarea listei debitorilor şi a obligaţiilor restante înregistrate de către aceştia se face trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.(2) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor datorate Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, fiecare creditor bugetar operează modificările la fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.Articolul 4(1) Prevederile prezentului titlu nu se aplică persoanelor juridice în privinta cărora a fost declansata procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Obligaţiile bugetare stabilite prin titluri de creanta împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege nu sunt făcute publice până la soluţionarea căilor de atac.Articolul 5(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a comunică Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi autorităţilor administraţiei publice locale lista contribuabililor mari cărora li se aplică prevederile prezentului titlu.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi va fi publicată lista contribuabililor mari care înregistrează obligaţii bugetare restante la 31 decembrie 2002. Pentru obligaţiile bugetare restante înregistrate la aceeaşi dată de către ceilalţi contribuabili, lista va fi publicată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Administraţiei Publice emit instrucţiuni de aplicare.Titlul II Transparenta în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electroniceCapitolul 1 Dispoziţii generaleArticolul 6(1) Prezentul titlu stabileşte obiectivele, principiile, termenii şi condiţiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice ca parte integrantă a reformei administraţiei publice.(2) Autorităţile administraţiei publice vor furniza informaţiile şi serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile traditionale.Articolul 7Obiectivele prezentului titlu sunt următoarele:a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei şi a corupţiei la nivelul instituţiilor publice;b) creşterea gradului de transparenta a modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice;c) îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii publice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi liberul acces la informaţiile de interes public;d) eliminarea contactului direct între funcţionarul de la ghiseu şi cetăţean sau agentul economic;e) furnizarea de informaţii şi servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;f) întărirea capacităţii administrative a instituţiilor publice de a-şi îndeplini rolul şi obiectivele şi de a asigura furnizarea, într-o maniera transparenta, de informaţii şi servicii publice;g) promovarea colaborării dintre instituţiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;h) redefinirea relatiei între cetăţean şi administraţia publică, respectiv între mediul de afaceri şi administraţia publică, în sensul facilitării accesului acestora la serviciile şi informaţiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei;i) promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice.Articolul 8(1) Principiile care stau la baza furnizarii de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice sunt:a) transparenta în furnizarea de informaţii şi servicii publice;b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informaţii şi servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;c) eficienta utilizării fondurilor publice;d) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu caracter personal;e) garantarea disponibilităţii informaţiilor şi a serviciilor publice.(2) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure respectarea principiilor prevăzute la alin. (1) în relaţia cu persoanele fizice sau juridice interesate sa utilizeze procedura electronică pentru accesul la informaţii şi servicii publice, precum şi pentru schimbul de informaţii.Articolul 9(1) Prin prezentul titlu se înfiinţează Sistemul Electronic Naţional ca sistem informatic de utilitate publică, în scopul asigurării accesului la informaţii publice şi furnizarii de servicii publice către persoane fizice şi juridice.(2) Operatorii Sistemului Electronic Naţional sunt:a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei din subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, pentru "Sistemul e-guvernare";b) Ministerul Administraţiei Publice, pentru "Sistemul e-administraţie";c) autoritatea stabilită de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, în condiţiile aprobate de acesta, pentru Sistemul de apărare şi siguranţa naţionala.(3) Operatorii vor lua măsurile necesare pentru dezvoltarea Sistemului Electronic Naţional şi vor asigura acţiunile de promovare a acestuia.(4) Operatorii vor utiliza standarde şi proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate şi siguranţa a operaţiunilor desfăşurate în cadrul Sistemului Electronic Naţional, în acord cu practicile internaţionale în domeniu.Articolul 10În cadrul Sistemului Electronic Naţional pot participa şi alte persoane fizice sau juridice, precum bănci, notari publici, experţi, în condiţiile legii.Articolul 11În sensul prezentului titlu, următorii termeni se definesc astfel:a) guvernare electronică este utilizarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, în scopul:1. îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice centrale;2. eliminării procedurilor birocratice şi simplificarii metodologiilor de lucru;3. îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi servicii între autorităţile administraţiei publice centrale;4. îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;b) administraţie electronică este utilizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a aplicatiilor bazate pe tehnologia informatiei, în scopul:1. îmbunătăţirii accesului şi furnizarii informaţiilor şi serviciilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale către cetăţeni;2. eliminării procedurilor birocratice şi simplificarii metodologiilor de lucru;3. îmbunătăţirii schimbului de informaţii între componentele autorităţilor administraţiei publice locale;4. îmbunătăţirii eficacitatii, eficientei şi calităţii serviciilor publice la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronică şi la formulare administrative în format electronic ale administraţiei publice centrale este sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit în continuare "Sistem e-guvernare";d) portalul pentru acces la servicii de administraţie electronică şi la formulare administrative în format electronic ale administraţiei publice locale este sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-administraţie.ro, denumit în continuare "Sistem e-administraţie";e) Sistemul Electronic Naţional este ansamblul unitar alcătuit din "Sistemul e-guvernare" şi "Sistemul e-administraţie", accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;f) procedura electronică este modalitatea prin care o persoană fizica sau juridică beneficiază de facilităţile tehnice oferite de Sistemul Electronic Naţional;g) interactiunea unidirectionala este procedura electronică prin care destinatarii informaţiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi tipari în vederea depunerii sau transmiterii acestora către autorităţile administraţiei publice prin mijloace traditionale;h) interactiunea bidirectionala este procedura electronică prin care destinatarii informaţiilor publice şi beneficiarii serviciilor publice au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza, completa şi trimite către autorităţile administraţiei publice prin mijloace electronice;i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice, produselor-program, aplicatiilor sau serviciilor accesibile prin Sistemul Electronic Naţional de a comunică şi schimba informaţii într-o modalitate efectivă şi compatibila.Articolul 12(1) Serviciile publice de baza ce vor fi furnizate prin intermediul mijloacelor electronice sunt:a) declararea, notificarea şi efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale;b) servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul agentiilor de ocupare a forţei de muncă, precum: evidenta locurilor de muncă, evidenta şomerilor, completarea cererilor pentru găsirea unui loc de muncă, notificarea cu privire la locurile de muncă disponibile;c) servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor;d) servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare, precum: completarea cererilor pentru obţinerea de licenţe, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării licenţelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării licenţelor;e) servicii privind obţinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obţinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plată;f) servicii privind achiziţiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plati prin mijloace electronice de plată;g) servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de menţiuni în registrul comerţului, precum: transmiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului, transmiterea electronică a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor legale;h) servicii în legătură cu evidenta informatizata a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, cărţilor de identitate şi a permiselor de conducere, notificarea schimbării domiciliului sau reşedinţei, transmiterea electronică a documentelor, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmărirea soluţionării reclamatiilor, publicarea listelor de documente pierdute;i) servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul, rezervarea opţională a numărului de înmatriculare, completarea formularelor necesare în vederea înmatriculării, programarea în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;j) servicii de sănătate publică, precum: informaţii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unităţi medicale, efectuarea de programari pentru servicii medicale, efectuarea de plati pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plată;k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea cataloagelor, întocmirea catalogului naţional virtual, consultarea de cărţi sau publicaţii în format electronic;l) înscrierea în diferite forme de învăţământ, în special învăţământul liceal şi superior: completarea şi transmiterea electronică a cererilor de înscriere şi a documentelor;m) servicii privind colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de Statistica, în special: notificări cu privire la demararea anchetelor statistice, completări de chestionare în format electronic, verificarea corelatiilor în timp real şi notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea şi publicarea datelor;n) servicii privind înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor electronice de plată;o) servicii privind declaraţiile vamale, precum: întocmirea şi transmiterea declaraţiilor vamale, efectuarea de plati pentru taxele şi comisioanele în vama prin mijloace electronice de plată;p) servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al României.(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot introduce în Sistemul Electronic Naţional şi alte servicii decât cele prevăzute la alin. (1).Articolul 13Trimestrial, operatorii Sistemului Electronic Naţional, împreună cu autorităţile administraţiei publice, elaborează rapoarte privind gradul de utilizare a serviciilor publice furnizate prin mijloace electronice în raport cu ponderea tuturor serviciilor publice furnizate şi le înaintează Guvernului României.Capitolul 2 Procedura electronicăArticolul 14Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a aplica procedura electronică prevăzută în prezentul capitol pentru furnizarea de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice către persoane fizice sau juridice.Articolul 15Furnizarea serviciilor publice prevăzute la art. 12, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, se realizează gradual, în următoarele etape:a) publicarea prin intermediul mijloacelor electronice a informaţiilor de interes public;b) interactiunea unidirectionala;c) interactiunea bidirectionala;d) efectuarea de plati prin mijloace electronice de plată.Articolul 16Dezvoltarea şi operarea Sistemului Electronic Naţional se fac în conformitate cu următoarele criterii:a) furnizarea de servicii şi informaţii publice prin intermediul procedurii electronice se face pe categorii de utilizatori, persoane fizice sau juridice, într-o modalitate integrată, pe bază de functionalitati, şi nu pe baza competentei unei instituţii publice;b) asigurarea accesibilitatii serviciilor şi informaţiilor publice relevante pentru persoane fizice sau juridice prin intermediul unui unic punct: Sistemul Electronic Naţional;c) accesul la serviciile şi informaţiile publice va fi integrat la nivel central, judeţean sau local prin informaţiile şi serviciile publice furnizate prin procedura electronică;d) accesul la informaţia deţinută de mai multe instituţii publice va fi realizat astfel încât să asigure protecţia datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare.Articolul 17Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Administraţiei Publice stabilesc proceduri şi norme, inclusiv cele legate de securitate, care să asigure gradul necesar de confidenţialitate şi siguranţa în utilizare, în scopul bunei desfăşurări a procedurii electronice.Articolul 18(1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii electronice trebuie să fie prezentate în forma electronică şi semnate electronic, în condiţiile stabilite de operatorii Sistemului Electronic Naţional.(2) Orice document în forma electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorii Sistemului Electronic Naţional.(3) Orice document în forma electronică trebuie confirmat la primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea.(4) Formatul documentului electronic, precum şi condiţiile generarii, transmiterii şi stocării acestuia sunt stabilite de către operatorii Sistemului Electronic Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Articolul 19(1) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2001, aproba proiectele din domeniul guvernarii electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prin bugetele anuale ale autorităţilor administraţiei publice şi supervizeaza implementarea serviciilor publice prin procedura electronică, ţinând cont de:a) priorităţile stabilite prin strategiile sectoriale din domeniu;b) planificarea fondurilor şi controlul investiţiilor realizate în domeniul tehnologiei informatiei;c) securitatea informaţiilor;d) protecţia datelor cu caracter personal;e) accesibilitatea, diseminarea şi modul de conservare a informaţiilor publice;f) accesibilitatea tehnologiei informatiei pentru persoanele cu handicap;g) alte elemente legate de guvernare electronică.(2) Grupul de Promovare a Tehnologiei Informatiei în România exercita şi următoarele atribuţii:a) propune alocarea resurselor necesare dezvoltării şi administrării efective a iniţiativelor de guvernare electronică;b) recomanda adaptari ale strategiei şi prioritatilor naţionale cu privire la guvernarea electronică;c) promovează utilizarea inovatiei în domeniul tehnologiei informatiei de către autorităţile administraţiei publice, iniţiative ce implica cooperarea între mai multe autorităţi publice, prin sprijinirea proiectelor pilot, a proiectelor de cercetare şi a utilizării tehnologiei informatiei;d) monitorizează modul de implementare a proiectelor de tehnologia informatiei, prin intermediul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi al Ministerului Administraţiei Publice;e) coordonează, prin intermediul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administraţiei publice centrale, în scopul furnizarii de servicii de guvernare electronică, şi va urmări eficientizarea utilizării tehnologiei informatiei de către instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;f) coordonează, prin intermediul Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, programele implementate la nivelul administraţiei publice locale, în scopul furnizarii de servicii de administraţie electronică, şi va urmări eficientizarea utilizării tehnologiei informatiei de către instituţiile publice ale administraţiei publice locale;g) coordonează activitatea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în stabilirea politicilor care vor contribui la adoptarea, la nivel naţional, a unui set de standarde şi recomandări în domeniul tehnologiei informatiei privind eficienta şi securitatea sistemelor de guvernare electronică;h) coordonează activitatea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerului Administraţiei Publice în stabilirea politicilor care vor contribui la adaptarea, la nivel naţional, a unui set de standarde şi recomandări în domeniul tehnologiei informatiei privind interconectivitatea şi interoperabilitatea sistemelor de guvernare electronică şi a bazelor de date aferente.Articolul 20(1) În scopul acoperirii costurilor de operare şi utilizare a Sistemului Electronic Naţional, fiecare persoana juridică ce utilizează procedura electronică pentru obţinerea de servicii trebuie să plătească, după caz, operatorilor Sistemului Electronic Naţional un tarif anual de utilizare.(2) Cuantumul tarifulu    'via Blog this'
    Post a Comment